Over 10 Million Study Resources Now at Your Fingertips


Download as :
Rating : ⭐⭐⭐⭐⭐
Price : $10.99
Language:SK
Pages: 84

Dubna verzeplna verze windows vysla

Microsoft Windows 7

Mgr. Krejcˇı´ Jan

Mgr. Krejcˇı´ Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. rˇı´jna 2011 1 / 28
1
2

Operacˇnı´ syste´m Windows 7 Za´kladnı´ nastavenı´

Pra´ce se soubory

Mgr. Krejcˇı´ Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. rˇı´jna 2011 2 / 28

Jejı´ software je nutno kupovat a jeho pouzˇı´va´nı´ bez platne´ licence je

tedy neza´konne´.

Mgr. Krejcˇı´ Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. rˇı´jna 2011 3 / 28

podporou sˇiroke´ sˇka´ly produktu˚ a sluzˇeb, ktere´ jsou spjate´ prˇedevsˇı´m s pocˇı´tacˇemi.

Byla zalozˇena 4. dubna 1975.

Mgr. Krejcˇı´ Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. rˇı´jna 2011 4 / 28

Mgr. Krejcˇı´ Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. rˇı´jna 2011 5 / 28

Verze

Mgr. Krejcˇı´ Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. rˇı´jna 2011 5 / 28

Plna´ verze Windows 7 vysˇla 22. rˇı´jna 2009. Je dostupna´ ve verzi x86 i x64. Serverova´ mutace (Server 2008 R2) je pouze x64.

Windows 7 je standardneˇ dostupne´ v teˇchto trˇech verzı´ch:
Home Premium - verze pro doma´cnosti
Professional - verze pro firmy
Ultimate - nejvysˇsˇı´ edice obsahujı´cı´ vesˇkere´ dostupne´ funkce Dalsˇı´ edice jsou:
Starter - verze pro pouzˇitı´ pro netbooky a slabsˇı´ PC sestavy, nenı´ volneˇ dostupna´
Home Basic - za´kladnı´ verze pro doma´cnosti, dostupna´ pouze v rozvojovy´ch trzı´ch
Enterprise - verze pro firmy pouzˇı´vajı´cı´ multilicence

Mgr. Krejcˇı´ Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. rˇı´jna 2011 5 / 28

Mgr. Krejcˇı´ Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. rˇı´jna 2011 6 / 28

Ukoncˇenı´ cˇinnosti

Mgr. Krejcˇı´ Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. rˇı´jna 2011 7 / 28

Ukoncˇenı´ cˇinnosti

Mgr. Krejcˇı´ Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. rˇı´jna 2011 7 / 28

Ukoncˇenı´ cˇinnosti

Mgr. Krejcˇı´ Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. rˇı´jna 2011 7 / 28

Ukoncˇenı´ cˇinnosti

Vypnout pocˇı´tacˇ se za´kladnı´ deskou ATX
Mgr. Krejcˇı´ Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. rˇı´jna 2011 7 / 28

minimalizovanı´ okna (WIN + M)
zobrazenı´/skrytı´ plochy (WIN + D)
prˇesunutı´ okna (Drag&Drop za „Titulnı´ lisˇtu“)
zveˇtsˇovanı´/zmensˇova´nı´ zmeˇna ukazatele mysˇi nad rohem okna

Mgr. Krejcˇı´ Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. rˇı´jna 2011 8 / 28

Mgr. Krejcˇı´ Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. rˇı´jna 2011 8 / 28

Pra´ce s okny

Mgr. Krejcˇı´ Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. rˇı´jna 2011 8 / 28

minimalizovanı´ okna (WIN + M)
zobrazenı´/skrytı´ plochy (WIN + D)
prˇesunutı´ okna (Drag&Drop za „Titulnı´ lisˇtu“)
zveˇtsˇovanı´/zmensˇova´nı´ zmeˇna ukazatele mysˇi nad rohem okna