Over 10 Million Study Resources Now at Your Fingertips


Download as :
Rating : ⭐⭐⭐⭐⭐
Price : $10.99
Language:BG
Pages: 2

278

вия Си мелодичен глас: “Аз виждам труда на душата Си и съм задоволен. Тази богата слава е ваша, за да се радвате вечно. Вашите скърби свършиха. Не ще има повече смърт, нито скръб, нито вик, нито ще има повече мъки.” Видях изкупеното множество да се прекланя и да хвърля блестящите си корони в нозете Му. След това, когато Той с любов ги вдигна да станат, те докоснаха златните си арфи и изпълниха цялото небе със своята чудесна музика и с песни за Агнето.

279

Приличаше на пустиня. Разрушени от земетресението градове и села лежаха в развалини. Планини бяха измъкнати от местата си, оставяйки големи дупки. Нащърбени скали, изхвърлени от морето или изтръгнати от самата земя, лежаха разпръснати по цялата повърхност на земята. Големи дървета бяха изкоренени и разпръснати по нея. Това трябваше да бъде дома на Сатана и на неговите зли ангели в продължение на хиляда години. Тук той ще бъде ограничен, за да се скита насам-натам по пропуканата повърхност на земята и да гледа последиците от своя бунт срещу Божия закон. В продължение на хиляда години ще може да се наслаждава на плодовете на проклятието, което бе предизвикал. Ограничен само на земята, той няма да има правото да отива на други планети, да изкушава и безпокои несъгрешилите. През това време Сатана ще се мъчи извънредно много. Откакто бе паднал, той непрестанно бе упражнявал злите си наклонности. Но тогава ще бъде лишен от силата си, ще бъде оставен да мисли върху ролята, която е играл от времето на падението си, и разтреперан от страх да гледа към ужасното бъдеще, когато ще трябва да изстрада всяко извършено зло. И ще бъде наказан за всички грехове, за които е подстрекавал да бъдат извършени.

How It Works
Login account
Login Your Account
Add to cart
Add to Cart
Payment
Make payment
Document download
Download File
PageId: ELIEDB6DA8
img
Uploaded by :
LZXDXnvl
Page 1 Preview
EarlyWritingsOfEGWPart119pdf
Sell Your Old Documents & Earn Wallet Balance