Over 10 Million Study Resources Now at Your Fingertips


Download as :
Rating : ⭐⭐⭐⭐⭐
Price : $10.99
Language:BG
Pages: 2
І послание към коринтяните

1177

Господа; той ще ви напомни моите

брат ако е блудник, или сребролюбец,

пътища в Христа, такива пътища,
каквито получавам навсякъде във всяка

Защото, каква работа имам да

18

19

Но, ако ще Господ, аз скоро ще

вънкашните
дойда при вас, и ще изпитам, не думите,

Отлъчете нечестивия човек изпомежду

но силата на тия, които са се възгордели.

си.

6

21

Що искате? С тояга ли да дойда

2

Дори се чува, че между вас имало 5 блудодеяние, и то такова

блудодеяние, каквото нито между

3

ангели? а колко повече житейски работи;

2

4
да сте скърбили, за да се отлъчи измежду

църквата се считат за нищо?

3

5
телесно при вас, но като съм при вас с
духа си, като че ли съм при вас, - осъдих
вече, в името на нашия Господ Исус,

могъл да отсъди между братята си,

оногова, който така е сторил това,

6

заедно с властта на нашия Господ Исус),

7 Даже, преди всичко, е

голям

за погубване на плътта му, за да се спаси

духа му в деня на Господа Исуса.

онеправдани?

защо по-добре да не

ли, че малко квас заквасва цялото тесто? 8 А
вие

сами

7

стария квас, за да
бъдете ново тесто, - тъй като сте 9
безквасни; защото и нашата пасха,

Христос, биде заклан [за нас].

Недейте се лъга. Нито блудниците, нито

стар квас, нито с квас от злоба и

прелюбодейците, нито малакийците, нито

нечестие, а с безквасни хлябове от

мъжеложниците,

крадците,

9

Писах ви в посланието си да се не

не че съм искал да кажа за

наследят Божието царство.

блудниците на тоя свят, или за
сребролюбците и грабителите, или за
идолопоклонците, понеже тогава би

трябвало да излезете от света, -

Господа Исуса Христа и в Духа на нашия

1178

І послание към коринтяните

12
чрез вашата невъзможност да
всичко е полезно; всичко ми е позволено,

6

Но, това казвам, като позволение,

13
за храната; но Бог ще унищожи и него и
нея. А тялото не е за блудодеяние, но за

да бъдат какъвто съм аз. Но всеки има

Господа, и Господ е за тялото,

14

8

А на неженените и вдовиците

15
части на Христа? И тъй, да отнема ли от

9

Но, ако не могат да се въздържат,

16 Или не знаете, че който се
съвъкупява с блудница е едно тяло с
нея? защото “ще бъдат”, казва, “двамата

но Господ: Жена да не оставя мъжа си;

една плът”.

17

е един дух с Него.

си;) и мъж да не напуща жена си.

18
друг грях, който би сторил човек, е вън от
тялото; но който блудствува, съгрешава

е съгласна да живее с него, да не я

против своето си тяло.

19
храм на Светия Дух, който е във вас,

и той е съгласен да живее с нея, да не

когото имате от Бога? И вие не сте свои

напуща мъжа си.

невярващият мъж
20

защото сте били с цена купени;

освещава чрез жената, и невярващата

затова прославете Бога с телата си, [и с

А относно това, що ми писахте: Добре 7 е човек да се не докосва до жена.

2 Но, за да се избягват

Но, ако невярващият напусне, нека

напусне; в такива случаи братът или сестрата не са поробени на брачния закон. Бог, обаче, ни е призвал към мир.

3
нека

има

с

жената
дължимото към нея сношение; подобно и жената с мъжа.
4
мъжът; така и мъжът не владее своето тяло, а жената.

18

Обрязан ли е бил призован някой

5 Не
друг от
съпружеско сношение, освен ако бъде по съгласие за малко време, за да се предавате на молитва, и пак бъдете заедно, да не би сатана да ви изкушава
Обрязването е нищо,

и

необрязването е нищо, но важното е пазенето на Божиите заповеди.

* В изданието от 1938 г. - “?” вместо “!”.
How It Works
Login account
Login Your Account
Add to cart
Add to Cart
Payment
Make payment
Document download
Download File
PageId: ELI8F64CAD
img
Uploaded by :
RYZORmX7
Page 1 Preview
protestantPart589pdf
Sell Your Old Documents & Earn Wallet Balance